Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Beste bewoners van Boxmeer Oost, 

 

Waar zijn we zoal mee bezig geweest: 

Het Weijerpark. Regelmatig is er contact geweest n.a.v. zorgen door buurtbewoners en  onszelf over de vorderingen en gemaakte keuzes bij de aanleg van het nieuwe Weijerpark.  Uiteindelijk heeft dit geleid tot het park zoals het er nu bij ligt en waar wij als Wijkraad  tevreden over zijn. We hopen dat ook u met plezier via het park naar het centrum loopt of  fietst. Het is echter nog niet af! De Wijkraad houdt de vinger aan de pols en volgt nauwgezet  de vorderingen. 

We zijn de afgelopen jaren samen met andere wijk- en dorpsraden betrokken geweest bij het  tot stand komen van het Kernen CV van Boxmeer en uiteindelijk een totaal CV voor Land van  Cuijk. In dit Kernen CV hebben we duidelijk gemaakt wat de kracht is van Boxmeer, waar we  trots op zijn en dus willen behouden en waar we vinden dat er aandacht voor moet zijn zoals  onder meer de communicatie met de burgers, de veiligheid voor het langzame(re) verkeer en  het groen

Er is een schouw geweest in de villawijk Zuid, mede op verzoek van de bewoners. Binnenkort  zal de gemeente de bewoners uitnodigen om vervolgacties met hen te bespreken. Ook de  Wijkraad zal daarbij aanwezig zijn. 

Vanuit de wijk Sweelinck is regelmatig contact geweest met de gemeente bij het aanpassen  van één van de pleintjes. Hoewel nog niet volledig afgerond verwachten we ook hier  tevredenheid van de bewoners. 

Andere initiatieven in de wijk: 

Er zijn regelmatig activiteiten in Boxmeer Oost waar bewoners met elkaar genieten in hun buurt en  straat om hun leefruimte mooier en gezelliger te maken. 

Voorbeelden hiervan zijn de leuke vogelhuisjes en insectenhotels tegen de schuurtjes in Van Speyk  en de Halloween-avond in de Sweelinck. 

Er is een initiatief gestart om op het grasveld bij de Protestantse gemeente een SamenTuin te maken.  De bedoeling is om met bloemen en perkjes hier mens en natuur bij elkaar te laten komen en het  een mooie ecologische tuin in de buurt te maken met veel biodiversiteit. Door vrijwilligers zal hier de  komende maanden hard aan gewerkt gaan worden. Voor meer info: info@samentuinboxmeer.nl. 

Deze activiteiten zijn mede door de bewoners zelf geïnitieerd. Graag laten wij jullie weten dat er bij  de Wijkraad de mogelijkheid voor een tegemoetkoming in de kosten bestaat. Alle kleine beetjes  helpen, nietwaar! Neem hiervoor contact op met de wijkraad via wijkraadoostboxmeer@gmail.com. Ook kunnen we bij een initiatief een aankondiging of informatie op onze website plaatsen.

 

Vergaderingen van de Wijkraad: 

De wijkraad vergadert een aantal keren per jaar. Dat zijn openbare vergaderingen waar je als  buurtbewoner van harte welkom bent om mee te praten over onderwerpen die voor jou van belang  zijn. Je kunt eventuele agendapunten inbrengen via wijkraadoostboxmeer@gmail.com

Meedoen in onze wijk? 

Zoals je hebt kunnen lezen zijn we veelal betrokken bij zaken die de openbare ruimte betreffen.  Daarnaast willen we ook meer invulling gaan geven aan het scheppen van mogelijkheden om mensen  in onze wijk met elkaar in contact te laten komen. In het verleden hebben we dat ook al gedaan met  het organiseren van een burendag of een nieuwjaarsreceptie. 

Op dit moment bestaat de wijkraad nog maar uit 4 personen. Dat is echt te weinig om bovenstaande  en andere zaken de benodigde en vereiste aandacht te kunnen geven. De wijkraad is naarstig op zoek  naar nieuwe leden. Vind je het leuk om betrokken te worden bij het wel en wee van de buurt? Of wil  

je meepraten over onderwerpen die zich aandienen nu we onderdeel uitmaken van Land van Cuijk?  Kom eens praten met de bestuursleden. Maak een afspraak via wijkraadoost@gmail.com

Of kom eens een keer vrijblijvend langs tijdens één van de openbare vergaderingen. De data, tijden  en plaats komen in het begin van 2023 te staan op onze website: www.boxmeeroost.nl. De vergaderingen voor 2023 worden tegen het einde van het jaar kenbaar gemaakt op de website  van wijkraad Boxmeer Oost. Daar worden ook agenda's en notulen opgenomen.